Condiții de utilizare

1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și Zic Media Global S.R.L. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.daugratis.ro (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

2. Definiții

Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile DauGratis.ro, precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

Utilizator Profesionist - orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează serviciile DauGratis.ro în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

Furnizor sau DauGratis.ro - societatea ZIC MEDIA GLOBAL SRL , persoană juridică română, cu sediul în Piatra Neamt, Str. Nicolae Iorga 41 B, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Piatra Neamt sub nr. J27/258/2019 , CUI 40606155, atribut fiscal RO, capital social: 200 lei, e-mail: contact@daugratis.ro

Anunț - oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către DauGratis.ro prin intermediul Website-ului.

Produs – bun sau serviciu care poate fi oferit conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

Operatori - persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

3. Scopul urmărit

Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.

Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, DauGratis.ro nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât DauGratis.ro nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea DauGratis.ro și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

4. Aspecte Generale

Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:
datele reale de contact ale Utilizatorului
descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului

Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

Valabilitatea unui Anunț pe site este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.

5. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.

Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

Utilizatorul va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

6. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.

Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile Generale, Utilizatorul încheie un Acord cu DuaGratis.ro. Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului

7. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

8. Procedura de depunere și soluționare a plângerilor și sesizărilor primite din partea Utilizatorilor

Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care privește sau are legătură cu serviciile oferite de Furnizor, respectiv Anunțurile transmise/publicate/nepublicate de DauGratis.ro pe Website, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului și/sau apariției cazului sesizat.

Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate de un Utilizator al Website-ului care privesc și/sau au legătura cu serviciile furnizate de DauGratis.ro, ori cu privire la informațiile cu aparență nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoștință.

Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website, pe care îl puteți accesa și de aici.

9. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea Datelor cu Caracter Personal

DauGratis.ro prelucrează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanță cu Politica de confidențialitate.

10. Modificările Termenilor și Condițiilor Website-ului

Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: termeni-de-utilizare. Suplimentar, Utilizatorii vor fi notificați cu privire la aceste modificări, pe cale electronică.

Modificările intră în vigoare la data indicată de DauGratis.ro, dar nu mai devreme de 15 zile de la notificarea modificărilor, cu excepția cazului în care dispozițiile legii aplicabile prevăd altfel.

Modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorului legate de Serviciile furnizate de DauGratis.ro. Cele furnizate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției puse în aplicare pe baza normelor existente.

Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor realizate își păstrează dreptul de a rezilia contractul în orice moment, de a șterge contul înregistrat pe Website și/sau de a nu mai accesa, vizita sau utiliza, în orice mod, Pagina DauGratis.ro.

11. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile părților, menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legătură cu acești Termeni și Condiții va fi soluționat de instanțele competente din România.

DauGratis.ro